ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців

Харківський національний університет будівництва та архітектури запрошує керівників підприємств, викладачів ВНЗ, молодих вчених та студентів старших курсів прийняти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців

«Проблеми управління організаціями в умовах високої ентропії зовнішнього середовища».

 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ,

яка буде проходити з 14 квітня 2016 року в приміщенні ХНУБА

(Харків, вул. Сумська, 40, тел. (057) 706-19-59).

 Напрями проведення конференції:

 • Менеджмент і маркетинг.
 • Економіка підприємства.
 • Інвестиційна та інноваційна діяльність.
 • Соціально-економічні питання.
 • Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу.
 • Проблеми розвитку фінансового ринку.
 • Формування конкурентоспроможності сучасних підприємств.
 • Розвиток корпоративного управління в рамках національної економіки.
 • Управління проектами як інструмент системи менеджменту підприємств.

 

ОРГКОМІТЕТ

 1. Андрєєва Т.Є., проф. к.е.н. зав.каф. менеджменту ХНУБА
 2. Сичова О.Є., к.е.н. доц. каф. менеджменту ХНУБА
 3. Бутенко О.П., к.е.н. доц. каф. менеджменту ХНУБА
 4. Опікунова Н.В., доц. каф. менеджменту ХНУБА
 5. Бойко К.І., ас. каф. менеджменту
 6. Петровська Т.Е., доц. каф. менеджменту
 7. Барабанов І.В., доц. каф. менеджменту
 8. Бєляєва В.О., зав. лаб. каф. менеджменту
 9. Гребенчук О.О., ст. гр.МО-41

 

Вимоги до оформлення статей, що подаються до збірника ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців «Проблеми управління організаціями в умовах високої ентропії зовнішнього середовища».

 Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі МS WОRD з розширенням * dосх і подані в роздрукованому вигляді і електронному варіанті, який необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected]. З поміткою «Всеукр. Конф.». Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом автора в кінці тексту. Рецензія, підписана керівником.

Схеми та рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. Усі рисунки та таблиці повинні бути названі. Ілюстрації позначають словом «Рис.» нумерують послідовно, розміщують по центру (Наприклад: Рис. 1.  Динаміка структури загальних активів). Усі рисунки (ілюстрації) повинні бути згрупованими.

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номеру. Назву таблиці розміщують по центру (жирним) перенесені частини таблиці на інший аркуш (сторінку) правому верхньому куті пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл.1.

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної  формули в круглих дужках,  наприклад: (1).

1 . Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, потрібно нумерувати в порядку згадування про них в у тексті відповідно до стандартів в  квадратних дужках.

Список літератури є обов’язковим  і повинен відповідати вимогам ДСТУ  ГОСТ 7.12006.  Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,  наводяться на сайті www.ak.org.ua/docs//dokuments/perelik_forms.pdf

(Наприклад:

 1. Агеев. А.И. Предпринимательство: Проблемы собственности и культуры [Текст]/А.И. Агеев -М: Наука, 2000.-109с.
 2. Андрейчиков. А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике [Текст]/А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчиков. – М : Финансы и статистика, 2000.-307с.
 3. Бачило. И.М. Информационное право [Текст] / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов; под ред. Б.Т. Топорина.-СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-189с.
 4. Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы [Електрокний ресурс]/И. А. Близнец-Режим доступу: http:lib.ru/PRAWO/BLIZBC/zakon.t – Интеллектуальная собственность и закон.
 5. Галуза С.Г. Усовершенствование методологии анализа конкурентоспособности предприятий на основе теории эффективной конкуренции [Текст] / С.Г. Галуза, Д.И.Бойко, А. А. Коковихина // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2006-№15-16.-С 40-45.
 6. Закон Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом “[Текст]: от 14.05.1992 № 2343-ХП, в редакции Закона Украины от 30.06.99 № 784-ХIV – Офиц. изд. // Відомості Верховної Ради України, 1999. N31.)

Обсяг матеріалів мінімум 6 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 20 мм. Шрифт: гарнітура- Times New Roman, кегель-14, міжрядковий інтервал – полуторний. Абзаци – 11 мм. Робоча мова  українська та російська.

Мікроелементи тексту: 1) УДК(у лівому верхньому кутку на першій сторінці тексту (кегль12 жирн.)) 2) через інтервал нижче по центру назва матеріалів (кегль №14 жирн.прописом); 3) через інтервал нижче по центру прізвище і ініціали автора (ів) (мовою статті, англійською мовою), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце робота (кегль№12, жирн., курсив); 4) через інтервал нижче анотація (2-3 речення) (кегль№12, курсив) та ключові слова (кегль №12 курсив, жирн.) на мові оригінала статті; 5) через інтервал текст статті, який згідно з вимогами ВАК України обов’язково повинен містити назву структурних підрозділів статті (жирними буквами, курсивом):

Постановка проблеми та її  зв’язки з науковими чи  практичними завданнями;

Аналіз останніх  досліджень і публікацій  на які  спирається автор з посиланням на джерела; Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; Формування цілей статті  (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з  обґрунтуванням отриманих  наукових результатів;

Висновки даного дослідження і  перспективи  подальших робіт  у цілому напрямку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ