«СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

 

Запрошуємо до участі у конференції

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

 Загальні вимоги до написання статті:

Наукові статті, відповідно до вимог ВАК України, мають містити такі необхідні елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 Технічні вимоги до написання статті:

 • обсяг статті – від 6 до 10 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;

 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною; схеми та рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. Усі рисунки та таблиці повинні бути названі. Ілюстрації позначають словом «Рис.» нумерують послідовно, розміщують по центру (Наприклад: Рис. 1.  Динаміка структури загальних активів). Усі рисунки (ілюстрації) повинні бути згрупованими. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Назву таблиці розміщують по центру (жирним). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) у правому верхньому куті пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці. ( Наприклад: Продовження табл. 1 )наприклад: Продовження табл.1. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної  формули в круглих дужках,  наприклад: (1).

 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках: наприклад, [3];

 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);

 • стаття повинна містити анотацію та ключові слова українською, російською, та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Для опублікування статті у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» необхідно надати матеріали статті на кафедру менеджменту ХНУБА в роздрукованому вигляді і електронному варіанті не пізніше 24 березня 2017 року. Вартість сторінки статті становить 25 грн.

Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом авторів в кінці тексту.