Управлінська діяльність: досвід, проблеми, перспективи

Наразі ситуація розвитку управлінської діяльності в Україні характеризується пошуком нових концепцій. Цей процес зумовлений змінами економічних відносин, суспільної свідомості, людських цінностей і орієнтацій. У зв’язку з цим актуалізується проблема вдосконалення управлінської діяльності на всіх рівнях: країни, регіону, галузі, підприємства, вирішення якої дозволить забезпечити на практиці збіг поставлених цілей управління та досягнутих результатів.

На даний час окремі суб’єкти народно-господарського комплексу регіонів слід розглядати не розрізнено, а як комплекс єдиної організаційно-економічної системи, де бізнес-одиниці є її складовими елементами, що потенціюють можливості системи в цілому. У зв’язку з цим, дуже важливим є взаємопов’язане сприйняття суб’єктів господарювання як компонентів інтегрованих ланцюжків поставок, які мають загальний, зрозумілий і «прозорий» управлінський базис, що, з одного боку, ґрунтується на загальноприйнятих у світі сучасних технологіях, а, з іншого, дозволяє вирішувати задачу конвергенції при побудові ділових відносин із партнерами.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінська діяльність: досвід, проблеми, перспективи» ініційована колективом кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету будівництва та архітектури — відбулася 24.04.2020 р. у заочній формі. Такий формат проведення було обумовлено карантином, який запроваджено у зв’язку з пандемією COVID-19. Конференція складалася з 3 секцій: «Управлінська діяльність у бізнесових структурах», «Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері», «Управління економічною безпекою підприємства».

У матеріалах конференції «Управлінський діяльність: досвід, проблеми, перспективи» вченими представлено можливі шляхи і інструменти підвищення конкурентоспроможності організаційно-економічних систем регіонів, галузі та підприємств, серед яких: комплексний підхід до стратегії підвищення конкурентоспроможності та управління розвитком організаційно-економічних систем; питання інфо-комунікаційного забезпечення в управлінні суспільством; комплексний аналіз основ державного регулювання та підтримки організаційно-економічних систем на сучасному етапі; сучасні тенденції взаємодії приватного та державного секторів у розвитку конкурентних переваг регіональних систем; методичні аспекти ефективного управлінню складними системами різного рівня; управління економічною безпекою підприємства. Також подане бачення розвитку управління очима молоді.

В матеріалах представлені сучасні теми серед яких актуальними є проблеми управління розвитку економіки України в умовах сучасної соціально-економічної кризи, викликаної COVID-19. А також поставлені різноманітні питання щодо розбудови України та її подальшого розвитку на ріні держави та підприємств. Вперше заявлена секція «Управління економічною безпекою підприємства», яка знайшла широкий відгук серед науковців.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам за співробітництво. Окрему подяку висловлюємо науковцям і студентам: Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (м. Харків), Полтавського університету економіки і торгівлі (м. Полтава), Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (м. Харків), Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон), ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія» (м. Краматорськ), Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ), ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород), Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (м. Мінськ), ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) та інших.

Щиро сподіваємось, що результати роботи конференції стануть імпульсами до подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування, запровадження та реалізації планів розвитку країни, регіонів, галузей та підприємств на основі розуміння принципів сучасного управління.

Оргкомітет конфереції